Karlstad University Karlstads Universitet

Breakout game in Java

Breakout spel i Java

Senaste uppgiften för en av kurserna på universitetet, är att implementera en Breakout klon i Java. Spelet är objekt-orienterat och använder Wheels biblioteket för grafikhantering.

The latest assignment for one of my cources at university is to implement a Breakout clone in Java. The game is object-oriented and used the Wheels graphics library for graphical output.

Varje bricka har en färg som motsvara hur många stutsar med bollen som behövs för att ha sönder den. Spelaren förlorar ett liv varje gång hen misslyckas med att stutsa mot spelbrickan. Poäng ges för var tionde stuts bollen gör mot en bricka.

Each brick has a colour that corresponds with how many bounces the ball have to complete to break it. A life is lost every time the player misses to bounce the ball off the paddle. Points are given every tenth time the ball bounces on a brick.

Spelet är fritt tillgängligt under GNU GPLv3 open-source licens. Ladda ned spelet (kompilerad JAR, källkod) och kör med java -jar breakout.jar

The game is free to use under the GNU GPLv3 open-source licens. Download the game (compiled JAR, source code) and run it with java -jar breakout.jar

Gameplay